Vedtekter

Vedtekter for A/L Ytterøy Samfunnhus

§ 1. Lagsform.

A/L Ytterøy Samfunnshus er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar.

§ 2. Formål.

Formålet med andelslaget er å reise og drive et samfunnshus for dermed å skaffe et høvelig samlingsted for bygda med rom for møter, fester, kino- og teaterframsyning, kafé, bibliotek, studierom, idrettslokaler etc.

Samfunnshuset skal bygges sammen med nye skole for Ytterøy som kombinert samfunnshus/skole, og huset skal reises i samarbeid med Levanger kommune. Samfunnshuset skal dekke skolens begov for bl.a. gymnastikksal med avkledningsrom og dusj.

Andelslaget har ikke erverv som formål

§ 3. Bruken av huset.

Samfunnshuset skal stå åpent for alle lovlige formål. Ingen må stenges ut på grunn av sitt religiøse program eller av andre grunner som er i strid med toleranse krav. Det skal settes opp særskilte avtaler mellom andelslaget og Levanger kommune om alt som vedkommer det praktiske og økonomiske ved bruken. Huset disponeres for øvrig slik som andelslagets organer finner det formålstjenlig under hensyntagen til husets økonomi. Og til de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi plass for. Leievilkårene skal være de samme for alle som bruker huset enten det er andelshavere eller leiere. I tilfelle tvist om hvorvidt samfunnshuset blir disponert etter disse regler, fungerer Kirke- og undervisnings-departementet som ankeinstans.

§ 4. Andelene.

Andeler i laget er tegnes av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i form av kontanter, naturalia eller dugnadsarbeid. En organisasjon eller institusjon kan imidlertid ikke bli andelshaver uten å egne minst 2 andeler. Andelshaveren har intet ansvar for lagets forpliktelser utover de tegnede andeler. Hver andels verdi er 50,-. Det føres særskilte protokoll over andelseierne og andelsenes fordeling.

§ 5. Overdragelse av andeler.

Overdragelse av andeler kan ikke skje uten styrets samtykke.

§ 6. Andelslagets besluttende organer.

Andelslagets besluttende organer er:

 • Årsmøte
 • Styret

§ 7. Årsmøter.

Årsmøtet er andelslagets høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av februar måned. Innkallelse foretas i lokalpressen av styrets formann minst 8 dager før møtet skal avholdes. Årsmøtet behandler følgende saker:

 • Styrets beretning og regnskap.
 • Styrets forslag til budsjett for det kommende år, samt økonomisk disposisjoner forøvrig.
 • Valg av styremedlemmer med varamenn samt formann og kasserer innen styret.
 • Valg av 2 revisorer eller ansettelse av revisor (se ellers § 12).
 • Saker som andelseiere ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 1- januar.
 • Andre saker som er ført opp på dagsordenen.

Stemmeberettiget er alle lag eller enkeltpersoner som har tegnet andeler etter følgene regel:

 • 1-50 andeler – 1
 • 51-100 andeler – 2
 • Over 100 andeler – 3

§ 8. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter kan innkalles av styret, eller når andelshavere som representerer minst 1/3 av andelene forlanger det. På ekstraordinære årsmøter kan bare behandles de saker som er oppsatt for disse møter.

§ 9. Styret.

Andelslagets styre skal bestå av 5 medlemmer med varamenn, hvorav 1 velges av levanger skolestyre. Styret veles for 2 år. Av dem som er valgt ved første valg, uttrer 2 etter ett år forløp etter loddtrekning, deretter de som har tjenestegjort lengst. De nye medlemmer tiltrer straks. Styret velger selv nestformann og sekretær. Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer, hvorav formann eller nestformannen, er til stedet. I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende formanns stemme utslaget. Styret iverksetter årsmøtets vedtak og treffer mellom årsmøtene de beslutningene som administrasjonen av samfunnshuset gjør nødvendig. Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte lagets faste eiendommer eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende lagets inntekter til annet enn nødvendige utgifter til vedlikehold og drift. Over styrets forhandlinger føres protokoll, som underskrives av samtlige tilstedeværende medlemmer. Styret binder andelslaget ved formannen, eller i dennes fravær, nestformannens underskrift.

§ 10. Forretningsfører, vaktmester m.v.

Forretningsfører, annen arbeidshjelp ansettes av styret etter at årsmøtet har godkjent opprettelsen av slike stillinger. Ved opprettelse av vaktmesterstilling skal det samarbeides med Levanger kommune med sikte på å få en felles vaktmester for skolen og samfunnshuset. For forannevnt stillinger gjelder instrukser for utarbeidet av styret og godkjent av årsmøtet.

§ 11. Regnskap og budsjett.

Andelslaget styre sørger for at det føres tilfredsstillende regnskaper. Regnskapet følger kalenderåret og gjøres opp og avsluttes pr. 31. Desember. Årsregnskap og status med revisors og eventuelt kontrollkomiteens påtegning samt forslag til budsjett for følgende driftsår blir å legge fram på årsmøte.

§ 12. Revisjon og kontrollkomite

Til å foreta betryggende revisjon av andelslagets bokførsel og disposisjoner velger årsmøtet en eller flere revisorer med nødvendig fagkunnskap. Revisjonen utføres etter de instrukser som årsmøtet vedtar. Hvis årsmøtet har ansatt revisor, velger årsmøtet en kontrollkomite på 3 medlemmer, som gjennomgår revisjonens merknader og styrets protokoll og avgir innstilling til årsmøtet.

§ 13. Endringer i vedtektene

Endringer i vedtektene kan bare foretas i ordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall av de angitte stemmer. Endringer må godkjennes av Kirke- og Undervisningsdepartementet. Forslag fra andelshavere om endringer i vedtektene må være kommet til styret seneste 3 måneder før årsmøte.

§ 14. Oppløsning.

Vedtak om oppløsning av andelslaget eller overdragelse av formuen kan bare fattes på årsmøte hvortil andelshavere er innkalt. Slike vedtak må godkjennes av Kirke- og Undervisningsdepartementet. For at oppløsning eller overdragelse av formuen skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av stemmene er representert, og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Er ikke 2/3 av stemmene representert på møtet, kan oppløsning eller overdragelse av formuen likevel vedtas hvis 2/3 av de møtende på et nytt møte, hvortil andelseieren er innkalt med minst 1 måned varsel, stemmer for forlaget, og da uten hensyn til representerte stemmer.